Bộ nhớ đệm (Cache)
Kiến thức

Bộ nhớ đệm (Cache)

 • 2023-01-22 11:50:33

Giới thiệu

Sau khi cài đặt một máy chủ, Bạn có thể đi tới Ứng dụng để cài đặt Memcached và Redis. Theo mặc định, không có dịch vụ nào trong số này được hiển thị công khai và chỉ có thể được truy cập từ bên trong máy chủ của bạn.

Kết nối với Redis

 • Trước tiên hãy cài đặt Redis thông qua tab "Ứng Dụng"
 • Kết nối với Redis thông qua 127.0.0.1 và cổng mặc định 6379.
  Ví dụ đối với Laravel .env
  REDIS_HOST=127.0.0.1
  REDIS_PASSWORD=null
  REDIS_PORT=6379

Kết nối với Memcache

 • Trước tiên hãy cài đặt Memcache thông qua tab "Ứng Dụng"
 • Kết nối với Memcache thông qua 127.0.0.1 và cổng mặc định 11211.
  Ví dụ đối với Laravel .env
  MEMCACHED_HOST=127.0.0.1
  MEMCACHED_PORT=11211

 

Kết nối bên ngoài

Tất cả các máy chủ FlashVPS đều yêu cầu xác thực khóa SSH và không thể truy cập bằng mật khẩu. Do đó, khi sử dụng ứng dụng khách GUI (GUI Client) hoặc ứng dụng khách bên ngoài khác để kết nối với phiên bản (instance) bộ đệm của bạn, bạn sẽ cần sử dụng xác thực SSH. Khi chọn khóa SSH để sử dụng trong quá trình xác thực, hãy đảm bảo rằng bạn chọn khóa SSH riêng tư của mình.

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước