Quản lý mã nguồn
Kiến thức

Quản lý mã nguồn

 • 2023-01-22 11:46:49

Các nhà cung cấp kiểm soát nguồn FlashVPS hỗ trợ

FlashVPS hiện hỗ trợ các nhà cung cấp kiểm soát nguồn sau:

 • Github
 • Gitlab
 • Custom Git Repositories

Sử dụng Custom Git Provider

Để sử dụng được Custom Git Provider bạn cần thêm mã SSH Key mà FlashVPS cung cấp vào nhà cung cấp mã nguồn của bạn. Hướng dẫn thêm mã SSH Key:

Đối với Github

 1. Lấy mã SSH Key tại đây
 2. Đăng nhập vào tài khoản Github
 3. Chọn vào avatar của bạn và chọn Settings: Source Control 0
 4. Chọn SSH and DPG keys Source Control 1
 5. Chọn New SSH key Source Control 2
 6. Nhập tiêu đề cho trường Title và dán mã SSH Key lấy được ở bước 1 vào trường Key Source Control 3
 7. Chọn Add SSH key

Đối với Gitlab

 1. Lấy mã SSH Key tại đây
 2. Đăng nhập vào tài khoản GitLab
 3. Chọn vào avatar của bạn và chọn Preferences: Source Control 4
 4. Chọn SSH Keys Source Control 5
 5. Dán mã SSH Key lấy được ở bước 1 vào trường Key và Nhập tiêu đề cho trường TitleNgày hết hạn Source Control 6
 6. Chọn Add key

Sau khi bạn mã SSH Key đã được thêm vào nhà cung cấp kiểm soát nguồn của bạn, bạn làm theo hướng dẫn sau và cài đặt mã nguồn như bình thường.

Quản lý nhà cung cấp

Kết nối nhà cung cấp

Bạn có thể kết nối với bất kỳ nhà cung cấp kiểm soát nguồn nào được hỗ trợ bất kỳ lúc nào thông qua bảng điều khiển Quản lý mã nguồn của FlashVPS tại tab Quản lý mã nguồn trong hồ sơ tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào FlashVPS
 2. Chọn vào avatar của bạn và chọn Quản lý mã nguồn Source Control 7
 3. Chọn Kết nối với Github|GitLab để kết nối với nhà cung cấp mã nguồn tương ứng Source Control 8

Hủy kết nối nhà cung cấp

Bạn có thể xóa nhà cung cấp điều khiển nguồn được kết nối bằng cách nhấp vào nút Hủy liên kết bên cạnh nhà cung cấp.

 1. Đăng nhập vào FlashVPS
 2. Chọn vào avatar của bạn và chọn Quản lý mã nguồn Source Control 9
 3. Chọn Hủy liên kết với Github|GitLab để kết nối với nhà cung cấp mã nguồn tương ứng Source Control 10

Làm mới token

Nếu bạn muốn làm mới kết nối của FlashVPS với nhà cung cấp kiểm soát nguồn của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào nút Làm mới Token bên cạnh tên của nhà cung cấp kiểm soát nguồn trên trang Quản lý mã nguồn trong hồ sơ tài khoản FlashVPS của bạn. Source Control 11

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước