Cơ sở dữ liệu
Máy chủ

Cơ sở dữ liệu

 • 2023-01-22 11:26:50

Tổng quát

Khi cài đặt một máy chủ FlashVPS mới, bạn có thể chọn cài đặt một máy chủ cơ sở dữ liệu (database server). Sau đó, bạn có thể sử dụng trang FlashVPS Dashboard để quản lý cơ sở dữ liêu, người dùng và quyền.

Tạo máy chủ với cơ sở dữ liệu

Tạo một máy chủ với cơ sở dữ liệu như sau:

 1. Bạn đi đến Connect New Server
 2. Tại màn hình tạo máy chủ bạn điền thông tin máy chủ > Sau đó chọn 1 cơ sở dữ liệu (MySQL | MariaDB) > Chọn Thêm máy chủ Databases 0

Sau đó, FlashVPS sẽ tự động cài đặt máy chủ cùng với cơ sở dữ liệu đã được chọn và tạo một người dùng CSDL flashvps, mật khẩu người dùng được tạo ngẫu nhiên. Tên người dùng CSDL và mật khẩu sẽ được gửi đến mail của bạn khi máy chủ được tạo thành công.

Cài đặt Cơ sở dữ liệu sau

Nếu sau này bạn quyết định rằng bạn cần cài đặt cơ sở dữ liệu trên máy chủ của mình, bạn có thể cài đặt thông qua tab Ứng dụng của máy chủ. Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể quản lý cơ sở dữ liệu của mình thông qua FlashVPS.

Quản lý Cơ sở dữ liệu

Đối với các máy chủ chạy MySQL, MariaDB FlashVPS cung cấp một số tính năng nâng cao cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu và người dùng cơ sở dữ liệu của bạn một cách dễ dàng. Chúng tôi sẽ thảo luận về các tính năng này bên dưới

Tạo Cơ sở dữ liệu

Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới thông qua tab Cơ sở dữ liệu của máy chủ trong FlashVPS. Tối thiểu, bạn phải cung cấp tên của cơ sở dữ liệu mới của mình. Người dùng có thể truy cập cơ sở dữ liệu.

 1. Tại tab Cơ sở dữ liệu

  Databases 1
 2. Chọn Tạo Cơ sở dữ liệu và nhập tên cơ sở dữ liệu muốn tạo và chọn người dùng có thể truy cập cơ sở dữ liệu (Tùy chọn).

  Databases 2

 3. Chọn Lưu

Tạo người dùng Cơ sở dữ liệu

Bạn có thể tạo thêm người dùng cơ sở dữ liệu thông qua tab Cơ sở dữ liệu của bảng điều khiển FlashVPS. Để làm như vậy, bạn cần cung cấp tối thiểu tên người dùng, mật khẩu.

 1. Tại tab Cơ sở dữ liệu

  Databases 3
 2. Chọn Tạo người dùng cơ sở dữ liệu và nhập tên người dùng, mật khẩu, phạm vi truy cập, cơ sở dữ liệu muốn truy cập

  Databases 4

 3. Chọn Lưu

Đồng bộ Cơ sở dữ liệu

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước