Your Account
Kiến thức

Your Account

  • 2023-01-22 11:48:35

Cập nhật thông tin hồ sơ của bạn

Bạn có thể cập nhật tên, email và mật khẩu của mình từ trang Bảng điều khiển Hồ sơ của FlashVPS trong hồ sơ người dùng của bạn

Bảo mật tài khoản của bạn với xác thực hai yếu tố

Bạn có thể thêm Xác thực Hai yếu tố (2FA) vào tài khoản của mình từ Bảng điều khiển Hồ sơ. Sau khi bạn bật 2FA, hãy nhớ quét mã vạch 2FA vào ứng dụng xác thực trên điện thoại của bạn.

Sau khi bật 2FA, FlashVPS sẽ hiển thị:

  • Mã QR (bạn nên quét)
  • Một số mã khôi phục

Mã khôi phục phải được lưu trữ an toàn và có thể được sử dụng nếu bạn không còn quyền truy cập vào thiết bị 2FA của mình. Mã khôi phục chỉ có thể được sử dụng một lần. Bạn có thể tạo lại mã khôi phục bất kỳ lúc nào từ Bảng điều khiển Hồ sơ của mình.

! Using 2FA
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng Google Authenticator trên điện thoại thông minh để quản lý cấu hình FlashVPS 2FA của bạn.

Billing

Comming soon.

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước